Napomene za upis

Upute za popunjavanje virmana za upis:

Studenti mogu izvršiti uplatu školarine na sljedeće brojeve žiro računa:

UniCredit bank:                    338 670 221 879 7234
Raiffeisen bank:                   161 055 00 200 400 38
NLB Tuzlanska banka:           132 400 200 87 28 626

Svrha:        Školarina
Primalac:     INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS

  • Zahtjev za za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše
  • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi ili višoj školi
  • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole
  • Rodni list 
  • Uvjerenje o državljanstvu 
  • Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena van BiH
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih Fakulteta
  • Ovjeren nastavni plan i program sa Fakulteta sa kojeg dolazi
  • Dvije fotografije 6 x 4
  • Dokaz o uplati školarine ( uplatnica)