Upis stranih državljana

Upis studenata stranih državljana    

Strani državljani, koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu, imaju pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija i  pravo polaganja prijemnog ispita prije izvršene nostrifikacije , odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, s tim da vladaju bosanskim jezikom.
Upis primljenih kandidata može se izvršiti tek nakon izvršene nostrifikacije , odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a nakasnije do početka školske godine.

Prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

Internacionalni univerzitet Travnik omogućava upis studenata koji prelaze sa drugih fakulteta i univerziteta u BiH i inostarnstvu, uz sprovođenje adekvatne procedure.
Studentima koji prelaze sa drugih fakulteta i univerziteta iz BiH na Internacionalni univerzitet Travnik, priznaju se položeni ispiti iz prethodnog školovanja odlukom Komisije za priznavanje ispita. Priznavanje ispita vrši se na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju koja mora biti ovjerena ili originalna a koja obuhvata: uvjerenje o položenim ispitima sa druge visokoškolske ustanove sa postignutim ocjenama, original studentska knjižica (index), nastavni plan i program sa druge visokoškolske ustanove, koji po potrebi može obezbijediti i IUT te drugi dokumenti koji imaju značaj javne isprave, a mogu poslužiti prilikom donošenja odluke o priznavanju ispita. Odluka o priznavanju ispita može se donositi na nivou organizacione jedinice kod koje je student kome se vrši priznavanje podnio zahtjev za upis.
IUT, odnosno Upravni odbor organizacione jedinice može donijeti i odluku kojom se određuje visina naknade koju student mora uplatiti za rad Komisije. Studenti koji prelaze na iut sa drugih škola, fakulteta, univerziteta ili visokoškolskih ustanova iz inostranstva, dužni su sprovesti proceduru nostrifikacije inostranih diploma. Ovi studenti mogu biti upisani na IUT i u toku trajanja procedure nostrifikacije i ekvivalencije inostranih isprava uz adekvatnu potvrdu o trajanju postupka nostrifikacije izdatu od strane nadležne ustanove.

Komisija priznaje studentu položene ispite iz onih nastavnih predmeta koji se po sadržaju prema svom nastavnom planu preklapaju sa nastavnim programom odgovarajućeg predmeta na Internacionalnom univerzitetu Travnik sa bar 50%.

Ukoliko su ispiti koji se prenose položeni na visokoškolskoj ustanovi koja je matična iz istih naučnih oblasti kao i organizaciona jedinica IUT-a na koju se student upisuje, tada student na Internacionalnom univerzitetu Travnik može da upiše narednu godinu studija u odnosu na godinu studija koja mu je priznata na toj visokoškolskoj ustanovi, bez obzira na postojanje eventualne razlike u nastavnim planovima, uz obavezu polaganja razlike predmeta.
Ukoliko su ispiti koji se prenose položeni na visokoškolskoj ustanovi koja nije matična u istim naučnim oblastima kao organizaciona jedinica univerziteta na koju se student upisuje, tada student na Internacionalnom univerzitetu Travnik može da upiše onu godinu studija koja odgovara broju priznatih kredit bodova i nastavnom planu organizacione jedinice i to:

  • Minimum 40 priznatih kredit bodova (ECTS) za upis u drugu godinu studija i to iz onih nastavnih predmeta predviđenih prema nastavnom planu i programu organizacione jedinice univerziteta za tu godinu studija;
  • Minimum 90 kredit bodova  (ECTS) za upis u treću godinu studija, analogno prethodnom stavu.