Konkurs za upis na dodiplomski studij

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Senata, a u skladu sa saglašnošću Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj 03-38-449/13 od 29.04.2013.godine za upis studenata I, II i III ciklusa studija za akademsku 2013/2014.godini, raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2013 / 2014 prema Bolonjskom procesu

Ekonomski Fakultet

Saobraćajni fakultet

I Ciklus (dodiplomski studij)
Studijski programi su:
I Ciklus (dodiplomski studij)
Studijski programi su:
 • Bankarstvo i osiguranje
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Finansije, računovodstvo i revizija
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing i trgovina
 • Vazdušni saobraćaj
 • Menadžment u turizmu
 • Telekomunikacije
 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovni menadžment
 • Poslovna informatika
II Ciklus (magistarski studij)
Studijski programi su:
II Ciklus (magistarski studij)
Studijski programi su:
 • Ekonomija, menadžment i biznis
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing, menadžment i trgovina
 • Sigurnost u saobraćaju
 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Telekomunikacije
 • Računovodstvo i revizija
 • Vazdušni saobraćaj
III Ciklus (doktorski studij) III Ciklus (doktorski studij)

 

Fakultet za medije i komunikacije

Fakultet politehničkih nauka

I Ciklus (dodiplomski studij)
Studijski programi su:
I Ciklus (dodiplomski studij)
Studijski programi su:
 • Komunikacije
 • Odsjek mašinstvo
  • Motori i vozila
 • Mediji i novinarstvo
 • Odsjek elektrotehnika
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika
 • Odsjek građevinarstvo i arhitektura
  • Građevinarstvo
  • Putevi
  • Hidrookolinski inžinjering
 • Odsjek logistika
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Logistički menadžment
 • Odsjek sigurnost i zaštita na radu
  • Sigurnost
  • Zaštita na radu
II Ciklus (magistarski studij)
Studijski programi su:
II Ciklus (magistarski studij)
Studijski programi su:
 • Odnosi s javnošću
 • Odsjek mašinstvo
  • Motori i vozila
 • Novinarstvo
 • Odsjek elektrotehnika
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika

 

 • Odsjek građevinarstvo i arhitektura
  • Građevinarstvo
  • Putevi
  • Hidrookolinski inžinjering
 • Odsjek logistika
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Logistički menadžment
 • Odsjek sigurnost i zaštita na radu
  • Sigurnost
  • Zaštita na radu
III Ciklus (doktorski studij)
Studijski programi su:
III Ciklus (doktorski studij)
Studijski programi su:

 

Ekološki Fakultet

Pravni fakultet

I Ciklus (dodiplomski studij)
Studijski programi su:
I Ciklus (dodiplomski studij)
Studijski programi su:
 • Primjenjena ekologija
 • Opće pravo
 • Zaštita životne sredine
II Ciklus (magistarski studij)
Studijski programi su:
II Ciklus (magistarski studij)
Studijski programi su:
 • Ekologija i okolinsko upravljanje
 • Građansko pravo
 • Inžinjerstvo zaštite životne sredine
 • Historija države i prava
 • Očuvanje biodiverziteta
 • Krivično pravo
 • Državno i međunarodno javno pravo

Pomenuti studijski programi biće organizirani u trogodišnjem  (180 ECTS) i četverogodišnjem  (240 ECTS)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3

Potrebni dokumenti za upis na I ciklus studija - dodiplomski studij:

 • Zahtjev za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše
 • Diploma o završenoj srednjoj školi ili višoj školi
 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole
 • Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena van BiH
 • Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih Fakulteta
 • Dvije fotografije 6 x 4
 • Dokaz o uplati školarine ( uplatnica )

Potrebni dokumenti za upis na II ciklus studija - magistarski studij:

 • Biografija (CV)
 • Diploma ili uvjerenje o diplomiranju
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena
 • Dokaz ili izjava o poznavnju jednog stranog jezika
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rodni list
 • Preporuku univerzitetskog profesora (ukoliko je prosjek ocjena dodiplomskog studija niži od 7,5)
 • Dvije fotografije 6 x 4

Potrebni dokumenti za upis na III ciklus studija - doktorski studij:

 • Obrazci popunjeni (obrasci 0,1, 2,3)
 • CV
 • Listu publikacija
 • Prepis ocjena sa dodiplomskog i postdiplomskog studija
 • Preporuke dva univerzitetska profesora
 • Kratak nacrt tj. okvirni prijedlog interesa istraživanja
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rodni list
 • Dvije fotografije 6 x 4
 • Objavljena dva naučna rada
 • Ovjerena kopija diploma o naučnim zvanjima (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).


Posebne pogodnaosti za kandidate:

 • Kandidati koji su srednju školu završili sa odličnim uspjehom imaju pravo BESPLATNOG školovanja (redovni studenti) - na dodiplomski studij
 • Mogućnost plaćanja školarine u više rata
 • Mogućnost praćenja nastave putem interneta-učenje na daljinu
 • Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na Univerzitetu


Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumenta i dobiti sve informacije na sljedeću adresu :

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
Ul. Bunar bb, 72270 Travnik , BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel : 00 387 30 540 586, 00 387 30 509 682
Mob: 061 556 867, 061 984 876


Tel/fax - Info centar Sarajevo: 00 387 33 717 010
E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.