Konkurs za upis na dodiplomski studij

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Senata br. 01-01-06-02/14, a u skladu sa Odlukom o upisu studenata u akademskoj 2014/2015. godini na visokoškolske ustanove sa područja Kantona Središnja Bosna Vlade SBK/KSB broj 01-02-332/14-1 od 20.06.2014. godine, r a s p i s u je s e :

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2014 / 2015 prema Bolonjskom procesu

Ekonomski Fakultet

Saobraćajni fakultet

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 80

Vanredni studenti: 130

Studijski programi:

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 85

Vanredni studenti: 100

Studijski programi su:

 • Bankarstvo i osiguranje
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Finansije, računovodstvo i revizija
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing i trgovina
 • Vazdušni saobraćaj
 • Turizam i Hoteljijerstvo

 

 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovni menadžment
 • Poslovna informatika

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 57

Studijski programi su:

 • Ekonomija, menadžment i biznis
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing, menadžment i trgovina
 • Sigurnost u saobraćaju
 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Vazdušni saobraćaj
 • Računovodstvo i revizija

 

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 15

Studijski programi:

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 15

Studijski programi:

 • Ekonomija
 • Saobraćaj
 • Menadžment 
 • Drumski i gradski saobraćaj
 •  Bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment u saobraćaju
 •  Marketing i trgovina
 • Sigurnost u saobraćaju
 •  Preduzetništvo
 • Vazdušni saobraćaj
 • Računovodstvo,finansije i revizija

 

 

Fakultet za medije i komunikacije

Fakultet politehničkih nauka

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti:30

Vanredni studenti:40

Studijski programi:

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 80

Vanredni studenti: 135

Studijski programi:

 • Komunikacije
 • Odsjek mašinstvo
  • Motori i vozila
  • Proizvodno mašinstvo
  • Mašinske konstrukcije
  • Energetika
 • Mediji i novinarstvo
 • Odsjek elektrotehnika
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika
  • Telekomunikacije
 • Odsjek građevinarstvo i arhitektura
  • Građevinarstvo
  • Putevi
  • Hidrookolinski inžinjering
 • Odsjek logistika
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Logistički menadžment
 • Odsjek sigurnost i zaštita na radu
  • Sigurnost
  • Zaštita na radu
 • Odsjek inžinjerski menadžment
  • Preduzetnički menadžment
  • Informacioni menadžment
  • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Logistički menadžment

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 30

Studijski programi:

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 75

Studijski programi:

 • Odnosi s javnošću
 • Odsjek mašinstvo
 • Novinarstvo
 • Odsjek elektrotehnika

 

 • Odsjek građevinarstvo i arhitektura
 • Odsjek logistika
 • Odsjek sigurnost i zaštita na radu
 • Odsjek inžinjerski menadžment

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 12

Studijski programi:

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 21

Studijski programi:

 • Odnosi s javnošću
 • Odsjek mašinstvo
 • Mediji
 • Odsjek elektrotehnika
 • Komunikacije
 • Odsjek građevinarstvo

 

 • Odsjek arhitektura i urbanizam
 • Odsjek sigurnost i zaštita na radu
 • Odsjek inžinjerski menadžment
 • Odsjek računarstvo i informatika

 

Ekološki Fakultet

Pravni fakultet

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 50

Vanredni studenti: 70

Studijski programi:

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 50

Vanredni studenti: 70

Studijski programi:

 • Primjenjena ekologija
 • Opće pravo
 • Zaštita životne sredine

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 40

Studijski programi:

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • Ekologija i okolinsko upravljanje
 • Građansko pravo
 • Inžinjerstvo zaštite životne sredine
 • Historija države i prava
 • Očuvanje biodiverziteta
 • Krivično pravo
 • Održivi razvoj i obnovljivi izvori energije
 • Državno i međunarodno javno pravo
 • Privredno pravo

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 15

Studijski programi:

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 18

Studijski programi:

 • Inžinjerstvo zaštite životne sredine
 • Građanskopravni
 •  Biodiverzitet
 •  Historijskopravni
 •  Održivi Razvoj
 •  Krivičnopravni
 •  Zaštita okoliša u gradovima
 •  Međnarodno i javno pravo
 • Privrednopravni
 • Evropsko pravo

Pomenuti studijski programi biće organizovani u trogodišnjem  (180 ECTS) i četverogodišnjem  (240 ECTS)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

Uslovi upisa:

 • Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija
 • Zvršen dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji studij za upis na II ciklus studija
 • Završen II ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studija

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija -dodiplomski studij:

 • Zahtjev za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše
 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi ili višoj školi
 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole
 • Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena van BiH
 • Rodni list
 •  Uvjerenje o državljanstvu
 •  Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih fakulteta
 •  Ovjeren nastavni plan i program ukoliko student prelazi sa drugog fakulteta
 • Dvije fotografije 6x4
 • Dokaz o uplati školarine (uplatnica)

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

 •  Biografija (CV)
 • Diploma ili uvjerenje o diplomiranju
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena
 • Dokaz ili izjava o poznavanju jednog stranog jezika
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dvije fotografije 6x4

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija –doktorski studij:

 • Obrasci popunjeni (obrasci 0, 1, 2, 3)
 • CV
 • Lista publikacija
 • Prepis ocjena sa dodiplomskog i postdiplomskog studija
 • Preporuke dva univerzitetska profesora
 • Kratak nacrt tj. okvirni prijedlog interesa istraživanja
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rodni list
 • Dvije fotografije 6x4
 • Objavljena  dva naučna rada
 • Ovjerena kopija diploma o naučnim zvanjima (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

Posebne pogodnosti za kandidate:

ü  Kandidati koji su srednju školu završili odličnim uspjehom imaju pravo BESPLATNOG školovanja  na dodiplomskom studiju (redovni studenti)

ü  Mogućnost plaćanja školarine u više rata

ü  Mogućnost praćenja nastave putem interneta - učenje na daljinu

ü  Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na Univerzitetu

Konkurs ostaje otvoren dok se ne popuni prethodno naveden broj studenata.

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedeću adresu:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

Ul. Bunar bb, 72270 Travnik , BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel : 00 387 30 509 682;

       00 387 30 540 586

Mob: 00 387 61 556 867

Tel/fax - Info centar Sarajevo: 00 387 33 717 010

E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web: www.iut.edu.ba