Doktorski studij

Ekonomski Fakultet

Saobraćajni fakultet

III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
 • Ekonomija
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Menadžment
 • Menadžment u saobraćaju
 • Preduzetništvo
 • Vazdušni saobraćaj
 • Marketing i trgovina
 • Saobraćaj
 • Finansije, računovodstvo i revizija
 • Bezbjednost u saobraćaju
 • Bankarstvo i osiguranje

 

 

Fakultet za medije i komunikacije

Fakultet politehničkih nauka

III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
 • Mediji
 • Odsjek Mašinstvo
 • Komunikacije
 • Odsjek Građevinarstvo i Arhitektura
 •  Odnos s javnošću
 • Odsjek Sigurnost i zaštita na radu

 

 • Odsjek Elektrotehnika
 • Odsjek Logistika
 • Odsjek Inžinjerski menadžment

 

Ekološki Fakultet

Pravni fakultet

III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Građanskopravni
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Historiskopravni
 • Zaštita okoliša u gradovima
 • Krivičnopravni
 • Biodiverzitet
 • Međunarodno i javno pravo
 • Održivi razvoj
 • Privrednopravni

 

 • Evropsko pravo

 

Fakultet informacionih tehnologija

III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
 • Informacione tehnologije
 • Računarski sistemi i mreže
 • Softversko pogramiranje

 

Doktorski studij- dokumentacija

DOKTORSKI STUDIJ - ELABORAT
DOKTORSKI STUDIJ - PRAVILNIK
KNJIGA NASTAVE - III_CIKLUS
UVODNA PREDAVANJA- III CIKLUS

Obrasci za mentore

Izvještaj dekana prilikom promocije kandidata za doktora nauka
Izvještaj mentora prilikom promocije kandidata za doktora nauka
Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
Izvještaj o ocjeni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije
Naslov rada
Uputstvo za pisanje izvještaja o ocjeni doktorske disertacije
Zahtjev za davanje saglasnosti na izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji

Obrasci za kandidate

Prijava za doktorski postdiplomski studij
Prijava teme za izradu doktorske disertacije
Lični podaci kandidata za izradu doktorske disertacije
Saglasnost mentora

Cilj doktorskog studija

Primarni su ciljevi doktorskih studija na Internacionalnom univerzitetu Travnik sljedeći:

 • Stvaranje novih i relevantnih znanja, spoznaja i praksi te njihova primjena;
 • Obrazovanje kvalitetnih istraživača u odabranom naučno-istraživačkom polju;
 • Osposobljavanje kandidata za samostalan, istraživački i interdisciplinarni pristup problemima, za samostalno istraživanje te za kritičko ocjenjivanje rada drugih;
 • Sticanje znanja, iskustva i vještina koje će doktorima nauka omogućiti kreativno i na istraživanjima utemeljeno rješavanje složenih društvenih i privrednih problema;

Uslovi upisa na III ciklus doktorskih studija

 • Po Bolonjskom procesu to je logičan nastavak studija (3+2) ili (4+1) po kojem doktorski studij kao III ciklus studija traje tri godine, odnosno 3+2+3 ili 4+1+3, pri čemu je u studij uključeno istraživanje, pisanje i odbrana doktorske disertacije;
 • Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ili ekvivalent akademskog zvanja magistra iz odgovarajuće oblasti nauka (sa minimalnim prosjekom ocjena 8,0);
 • Kandidat mora raspolagati znanjem engleskog ili drugog svjetskog jezika, na nivou govora i razumijevanja pisanog teksta;
 • Na Univerzitetu postoji i mogućnost izrade i odbrane doktorske disertacije, namijenjen kandidatima koji već imaju zvanje doktora nauka iz matičnih i nematičnih struka (oblasti nauka);
 • Na Univerzitetu postoji mogućnost mentorske izrade i odbrane doktorske disertacije, namijenjena kandidatima koji su ranije (po starom sistemu) završili magistarski studij (u pravilu najkasnije do 2009/2010 akademske godine) i koji, nakon određene prakse u zvanju magistra nauka, žele da doktoriraju;
 • Uslove, rokove i program sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu za ove kandidate ili za svaki konkretan slučaj propisuje Senat Univerziteta.

Upis doktorskog studija sa nesrodnog fakulteta
Na prvu godinu pojedinih doktorskih studija mogu se upisati i kandidati nematičnih struka (fakulteta) što je definisano Pravilnikom studiranja za III ciklus studija.

Potrebni dokumenti za upis

 • Obrasci - popunjeni
 • CV
 • Lista publikacija
 • Prepis ocjena sa dodiplomskog i postdiplomskog studija
 • Preporuke dva univerzitetska profesora
 • Kratak nacrt - okvirni prijedlog interesa istraživanja
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Dvije fotografije 4x6
 • Objavljena dva naučna rada (kopije)
 • Ovjerena kopija diplome o naučnom zvanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

Dodatne informacije

 • Teme za izradu disertacije su iz područja aktivnih istraživanja na IUT na projektima koji imaju finansijsku podršku ili na sličnim projektima koje odabere kandidat i koji imaju izvore finansiranja izvan IUT.
 • Godišnja školarina iznosi 5.000,00 KM i pokriva se iz projekata na kojima kandidat radi ili iz drugih izvora koje kandidat obezbijedi.
 • Upis na programe doktorskih studija na IUT obavlja se početkom svakog semestra.
 • Stručno iskustvo u radu se takođe vrednuje.
 • Intervju sa zainteresovanim kandidatima blagovremeno će se obaviti.

Struktura doktorskog studijskog programa

Doktorske studije traju tri godine, odnosno šest semestara, predavanja i konsultacije traju četiri semestra, a dva semestra kandidat radi na doktorskoj disertaciji. Treći ciklus studija sastoji se iz:

 • Izbora naučne oblasti u okviru koje će se raditi doktorska disertacija i izbora mentora;
 • Definisanja studijskog programa, oblasti, podoblasti, discipline;
 • Pohađanja nastave i praćenje vrednovanja rezultata kroz utvrđene provjere znanja;
 • Prijave i prezentacije izabrane teme, pristupa i naučnog metoda doktorske disertacije;
 • Naučno-istraživačkog i praktičnog rada na izradi doktorske disertacije;
 • Odbrane rezultata rada doktorske disertacije;
 • Javne odbrana doktorske disertacije;
 • Objavljivanja dijelova istraživanja u referentnim časopisima